Νικόλαος Κ. Κουβαράς
εκτυπώσεις offset & ψηφιακές

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 12
(με Ιων.Δραγούμη)
τ.κ. 54631 Θεσσαλονίκη
τηλ. & fax: 2310 227624

nkouvara@otenet.gr
info@kouvarasprintshop.gr

www.kouvarasprintshop.gr